Termes i Condicions

En contractar amb OLIVAMAR, està acceptant els següents termes i condicions:


1. Anullació

En cas d'anullació l'empresa gestora tindrà dret que se li abonin les despeses de gestió que resulten degudament justificats.

Excepte el cas demostrable de força major del client, l'empresa gestora també tindrà dret a una indemnització consistent en:

A) El 10% de la reserva quan aquesta anullació s'efectuï amb una antelació de més de 30 dies al fixat per a l'ocupació de l'allotjament.

B) El 50% quan es realitzi amb una antelació de més de 7 i fins a 30 dies.

C) El 100% quan l'anullació s'efectuï amb 7 o menys dies d'antelació.

La quantitat resultant dels anteriors conceptes es podrà retenir de la bestreta lliurat pel client.

A TENIR EN COMPTE: Les cancellacions has de ser notificades per email a: xeloalsi@gmail.com i haver rebut resposta per email de OLIVAMAR per saber que ha estat arribada correctament la notificació.

2. Responsabilitat

L'arrendatari és la persona esmentada en el formulari de reserva, pel que si reserva un allotjament per a altres ocupants de respondre solidàriament del compliment d'aquest contracte.

Si l'arrendatari té la intenció d'allotjar a més persones de les indicades en el formulari de reserva, sempre que la casa ho permeti, ha de sollicitar per escrit a l'empresa gestora amb anterioritat al començament del període de lloguer, i aquesta exigir el pagament de un recàrrec addicional.

L'arrendatari es compromet a ocupar l'habitatge d'acord amb les normes vigents ja deixar-la en estat net a la finalització de l'estada. L'empresa gestora no respondrà dels danys soferts per l'arrendatari i els altres ocupants, ocasionats per un ús negligent o incorrecte de l'allotjament, les seves installacions i estris dipositats en el mateix

3. Fiança

En cas de danys i / o pèrdues en el arrendat, es restarà de la fiança l'import total dels mateixos. Si els mateixos són superiors a l'import pagat en concepte de fiança, l'arrendatari serà responsable de la totalitat dels mateixos.

No obstant els danys s'han de comunicar immediatament a l'empresa gestora.

La fiança també respondrà de l'ocupació de fet, per un nombre de persones superior al permès per a l'allotjament, sense perjudici de la facultat de l'empresa gestora de resoldre el contracte.

4. Horaris

El dret d'ocupació de l'allotjament per la part arrendatària comença, per norma general a les 17 hores del primer dia d'estada i acaba a les 10 hores del dia de finalització del període contractat. Aquesta clàusula queda supeditada al que disposa cada apartament.

5.Modificació o rescissió

En cas de força major o circumstàncies de tal naturalesa que no es consideri raonable exigir el compliment del contracte, l'empresa gestora pot modificar alguns dels serveis contractats, substituir l'allotjament arrendat per un allotjament similar o fins i tot anullar la reserva. En aquest últim cas, s'obliga a retornar els imports ja pagats.

6. Prohibicions.

Queda prohibit per la part arrendatària:

-La utilització de l'allotjament o pernocta en el mateix, d'un nombre d'usuaris superior a l'assenyalat en el contracte.

-La cessió del contracte, reserva o ús a terceres persones.

-Realitzar qualsevol activitat contrària a la convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedeixi el normal descans d'altres usuaris de l'immoble o veïns.

-Totes aquelles actuacions contràries a l'ús diligent de l'allotjament, estris i installacions que formin part del mateix.

L'incompliment d'aquestes prohibicions podrà constituir causa de resolució del contracte, prèvia advertència i l'abonament dels danys i perjudicis.

7. Reclamacions

En cas d'apreciar errors o deficiències en l'allotjament i a fi d'evitar inconvenients, haurà de notificar a l'empresa gestora de forma immediata.

Si no es resol la deficiència a la seva satisfacció, haurà de presentar queixa per escrit i de forma motivada a l'empresa gestora, no més tard de la data de sortida de l'allotjament.

Si canvia a un altre allotjament o abandona anticipadament l'allotjament arrendat sense consultar amb l'empresa gestora, perdrà tots els drets de restitució.